top of page

ishan13 群組

公開·41 位會員

[ŽIVÝ PŘENOS<<<] Hanácká Slavia Jihlava přenos živý 05.08.2023


239. St�ely na branku: 30:35 (8:12, 8:9, 14:14). Sestava AZ Hav��ov: M. Laco � Petran, Hor�k, Krisl, Len��k, �k�rek, Kor�m, Bahounek, Dudek � Kalus, Haas, Dvo���ek � G�e�, Pechanec, �tumpf � Bedn��, Hub��ek, Karafi�t - Ollender, Kotala, Hlinka. Asistent tren�ra Patrik Rimmel z�pas zhodnotil takto: �V prvn� t�etin� jsme m�li v�ce ze hry. M�li jsme i n�jak� �ance, bohu�el jsme nedali g�ly.
[[ŽIVÝ PŘENOS#]] Hanácká Slavia Ružomberok on-line


[[Živý přenos TV###]] Hanácká Slavia Prostějov on-line přeno


Na p�d� do t� doby patn�ct�ho 1. SK Prost�jova prohr�l vysoko 1:5, t�i g�ly inkasoval hned v �vodn� p�li, p�i�em� dv� branky se vm�stnaly do prvn�ch p�ti minut. V na�ich barv�ch se prosadil pouze �imon �mehyl. Koment�� k z�pasu Po jednoz�pasov� absenci se v z�kladu znojemsk�ho t�mu objevil kapit�n David Hel�sek. V�bec poprv� se potom na h�i�t� od prvn� minuty pod�val Van-Dave Harmon. L. Krej��k (Venkrbec, D. Kol��), 60. Venkrbec (Moskal, L.


Produktivitu t�hnou p�edev��m Martin Nov�k (6+17), Matou� Venkrbec (12+9) a Luk� Krej��k (9+9). V obran� tradi�n� hodn� bod� p�id�v� Ale� Hol�k (6+9), nejspolehliv�j�� pak je Daniel Kol�� (9 plusov�ch bod�). Dom�c� byli p�i chuti a cht�li vst�elit dal�� branku, st�ela Jana Pol�ka skon�ila vedle ty�e Bu�ka. Na�i hr��i se k v�razn�j��m �anc�m nedost�vali, prvn� v�n�j�� ohro�en� br�ny zaznamenal �imon �mehyl, jeho hlavi�ka m��ila do st�edu br�ny. Prost�jov ke v�emu do polo�asu zv��il veden�. Jan Koudelka zahr�val roh, ten m��il na ty�, ze kter� se odrazil za z�da znojemsk�ho brank��e - 3:0. Sk�re z�stalo nezm�n�no tak� po z�v�re�n� standardn� situaci Davida Machal�ka Le Giang pokryl m�� do rukavic.


[Dnes==] Hanácká Slavia Prostějov přenos živě 29/07/2023 [SL


Vyškov přestřílel 4:2 Duklu, stoprocentní je i Táborsko. Jihlava


V sobotu hraje U19 na Lesní, na Borku se představí starší žáci


[SLEDUJTE ONLINE>] Žižkov Líšeň Přímý přenos 2 srpna 2023


Zápas SK Hanácká Slavia Kroměříž - 1. SK ProstějovSC Znojmo FK: �Douf�m, �e z tohoto z�pasu tro�ku ponau��me. Po t�ch utk�n�ch, co jsme odehr�li, to pro n�s byla docela slu�n� facka. V�d�li jsme, �e Prost�jov m� dobr� t�m. Maj� t�m na tom, aby byli v��e, ne� jsou. P�ijde prvn� minuta, z na�� strany nesoust�ed�nost, prohr�v�te 0:1, ve �tvrt� minut� prohr�v�te 0:2. Prost�jov nad�lil tvrd� direkt, o v�sledku rozhodl nevyda�en� za��tekP R O S T � J O V - Znojemsk�mu t�mu se jednadvac�t� kolo v�bec nevyda�ilo.


[televize<<<<] Hanácká Slavia Prostějov živě 29 července 202


Tren�r Franti�ek �turma se sna�il zareagovat o p�est�vce, D�enis Beganovi� nahradil Davida Hel�ska. Byl to v�ak dom�c� t�m, kter� na za��tku druh�ho polo�asu mohl vst�elit branku. 1. SK Prostějov, 2. kolo, 2. Liga, 2023-2024 | fotbalunas. czHan�ck� klub letos pat�� mezi nejlep�� t�my WSM ligy. Jednu chv�li dokonce byl i na �ele cel� sout�e, ale jak u� se uk�zalo mnohokr�t, nic netrv� v��n�. P�i�la kr�tk� s�rie por�ek, vysok� prohra na led� �. Bud�jovic a v�e je jinak.


SK Hanácká Slavia Kroměříž | Rozpis zápasů


�sp�n� tren�r P�ececht�l byl odvol�n, mana�er Vykoukal u� nen� asistentem (a mo�n� u� ani sportovn�m mana�erem) a p�edev��m Jest��bi b�hem p�r kol spadli na 6. m�sto v tabulce. Pak jsme dostali ke konci t�etiny druh� g�l a v t� z�v�re�n� u� jsme do toho museli j�t vabank. M�li jsme tam t�i nebo �ty�i �ist� �ance a trestn� st��len�. Bez g�lu se zkr�tka z�pas vyhr�t ned�. �P�ed pond�ln�m utk�n�m Patrik Rimmel burcuje: �Je pot�eba zapomenout na v�erej�� por�ku a zopakovat v�kon z minul�ho dom�c�ho utkan�.


(Živý přenos-) Hanácká Slavia Prostějov koukněte se živě 29


[[Živý přenos TV###]] Hanácká Slavia Prostějov on-line přenoJinak �tok nen� z�ejm� to, co Jest��by v leto�n� sezon� tr�p�. Vst�elili u� 77 branek a jsou v t�to �innosti suver�nn� druz� nejlep��. Obrana je na tom s 69 obdr�en�mi brankami u� o dost h��e, proto�e h�� u� na tom jsou jen �ty�i t�my WSM ligy.


Krej��k) � 2. J. Mikyska (V�ek, Chlap�k), 7. Mikyska (Chlap�k), 21. Plodek (A. Dlouh�), 26. Plodek (Kolmann), 27. Mikyska (Mikli�). Vylou�en�: 3:5. Vyu�it�: 1:0. St�ely na branku: 45:30. Sestava LHK Jest��bi Prost�jov: Kantor (7. Neu�il) � A. Hol�k, Vokurka, Protivn�, D. Kol��, Grebe�uk, V. (Proud! ) Rapid Vídeň Olomouc koukněte se živě 11 července 20Dost�lek (Chmel��, Sikora), 51. Pl�ek (Dost�lek, Sikora). Vylou�en�: 8:8. Vyu�it�: 2:0. Div�ci: 2.


(živý přenos@@@) Hanácká Slavia Prostějov Přímý přenos


關於

歡迎光臨群組!您可以和其他會員連線,取得更新並分享影片。

會員

 • 13
 • jan pakhi
  jan pakhi
 • Black Adam
  Black Adam
 • Devit Lee
  Devit Lee
 • nahid iqbal
  nahid iqbal
bottom of page